පුතාට සති 2කයි - Susara Dinal & Madhu | Sri Lanka E Newspaper Articles

The latest and hot News Paper Articles from Sri lanka

26 December 2015

පුතාට සති 2කයි - Susara Dinal & Madhu

Susara Dinal Weds Madhu Bogahawatta, The head of Sirasa TV ' Mahanama Surasena' aka Susara Dinal's wife Madhu Bogahawatta
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...