ඕන මාධ්‍යක් ඔට්ටුයි - Chamila Peiris | Sri Lanka E Newspaper Articles

The latest and hot News Paper Articles from Sri lanka

6 June 2015

ඕන මාධ්‍යක් ඔට්ටුයි - Chamila Peiris

Chamila Peiris. Sri Lanka. Full name Parangige Chamila Kumuduni Peiris, Chamila Peiris, Actor: Dekala purudu kenek. Chamila Peiris is an actor, known for Dekala purudu kenek (2014).Chamila Peiris Cleaner
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...